FANDOM


Η Οὐρανία Φλόγωσις είναι ένα Αρχαίο Στοιχείου-Φωτιάς ξόρκι που επικαλείται μια πελώρια έκρηξη φλογών για επίθεση. Το ξόρκι έχει μια μακρόστιχη μαγική ενέργεια που φορτίζει κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας. Μόλις η ωδή έχει ολοκληρωθεί, μια τεράστια πυρκαγιά με μεγάλο-εύρος-επίδρασης εξαπολύεται, προκαλώντας φλόγες εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών να περικλείσουν και να αποτεφρώσουν τη στοχευόμενη περιοχή. Ακόμα κι όταν ο Νέγκι Σπρίνγκφιλντ είχε θέσει το μαγικό του φράγμα στο ύψιστο επίπεδο, συνέχιζε να λαμβάνει ζημιά από την πυρκαγιά. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Chao δεν είχε μπόρεσει να φορτίσει το ξόρκι ως τη μέγιστη δυνατότητά του σε κάθε περίπτωση που το χρησιμοποιούσε, που ήταν και η αιτία για την οποία ο Νέγκι εδυνήθη να το αντικρούσει με ένα ξόρκι τύπου καταιγίδας – μία χαμηλότερης τάξης μαγεία που έχει μικρότερη ψαλμωδία και μεγαλύτερη εμβέλεια.

Με την απαγγελία να είναι στα Αρχαία Ελληνικά, η σύνθεση της ψαλμωδίας του ξορκιού μοιάζει με εκείνη της Κοσμικής Καταστροφής που χρησιμοποιείται από την Εβάντζελιν και δηλώνει ότι είναι Βασιλικού επιπέδου, το ισχυρότερο απ' όλα τα ξόρκια στοιχείου-Φωτιάς (γίνεται ικεσία στον «Τύραννο των Φλογών», έναν άρχοντα). Ωστόσο, καθώς, με την αυξανόμενη θερμοκρασία, δεν παραβιάζει τον Τρίτο Νόμο της Θερμοδυναμικής όπως κάνει η Κοσμική Καταστροφή, αυτό το ξόρκι συνεπώς θεωρείται λίγο πιο προηγμένο απ' της Εβάντζελιν. Είναι επίσης ασαφές αν το ξόρκι έχει έμφυτο έυρος επίδρασης ή χρειάζεται να στοχευθεί (αφού η ωδή υπονοεί το είδος της «πυρο-βροχής» που κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα), επειδή η Chao εστίασε το ξόρκι σε ένα μόνο ρεύμα για να επιτεθεί με συγκεντρωμένη δύναμη.

ΨαλμωδίαEdit

Τὸ σῡμβόλαιον διᾱκονήτω μοί, ὦ τύραννε φλογός.
Ἐπιγενηθήτω, φλὸξ καθάρσεως, φλογίνη ῥομφαία.
Ῥευσάντων πῦρ καὶ θεῖον, ἃ ἐπέφλεγον Σόδομα,
ἁμαρτωλούς, εἰς χοῦν θανάτου!
Οὐρανίᾱ Φλόγωσις!

To sūmbolaion diākonētō moi, ō turanne phlogos!
Epigenēthētō, phlox catharseōs, phloginē romphaia.
Rheusantōn, pūr kai theion, ha epephlegon Sodoma,
Hamartōlous, eis choun thanatou!
Ouraniā Phlogōsis!

契約に従い(ト・シュンボライオン) 我に従え(ディアーコネートー・モイ) 炎の覇王(ホ・テュラネ・フロゴス)
来れ(エピゲネーテートー) 浄化の炎(フロクス・カタルセオース) 燃え盛る大剣(フロギネー・ロンファイア)
ほとばしれよ(レウサントーン) ソドムを(ピュール・カイ) 焼きし(テイオン)
火と硫黄(ハ・エペフレゴン・ソドマ) 罪ありし者を(ハマルトートゥス) 死の塵に(エイス・クーン・タナトゥ)
燃える天空(ウーラニア・フロゴーシス)

To Shunboraion Diākonētō Moi Ho Tyurane Furogosu
Epigenētētō Furokusu Kataruseōsu Furoginē Ronfaia
Reusantōn Pyūru Kai Teion
Ha Epefuregon Sodoma Hamarutōtusu Eisu Kūn Tanatu
Ūrania Furogōshisu

Το σ'ουνμποραϊον Ντιαακονεετοο μοϊ, χο Τιουρανε Φουρογκοσου
Επιγκενεετεετοο φουροκουσου καταρουσεοοσου, φουρογκινεε ρονφαϊα
Ρεουσαν'τοον Πιουουρου καϊ Τεϊον
Χα επεφουρεγκον Σοντομα Χαμαρουτοοτουσου εϊσου κουουν τανατου
Ουουρανια φουρογκοοσισου

Υπάκουσε το συμβόλαιο και υπηρέτησέ με, ω Τύραννε των Φλογών!
Έλα, φλόγα της κάθαρσης, φλογερή σπάθα.
Πυρ και θείο ρεύστε, εσείς που κάψατε τα Σόδομα,
μετατρέψτε τους αμαρτωλούς σε σκόνη θανάτου!
Ουρανία Φλόγωσις!

Heed the Contract and Serve Me, O Tyrant of Flame!
Come, flame of purification, fiery broadsword.
Fire and brimstone surge forth, burn (down) Sodom,
turn the sinners into the dust of death!
Blazing Heat in the Sky!

Σε άλλες γλώσσεςEdit

English